Pedagog

mgr Aleksandra Rabacha – diagnosta, terapeutka pedagogiczna, pedagog sp. opiekuńczo-wychowawcza (UKW w Bydgoszczy).

Pomaga dzieciom z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią. Prowadzi terapię relaksacji i koncentracji uwagi u dzieci z ADHD.

Jej atuty osobowościowe: empatyczna, odpowiedzialna, sumienna.

Stosuje metody: naukę czytania według prof. Cieszyńskiej, metoda W. Sherborne, terapię ręki.

Jej pomoc obejmuje:

  1. przygotowanie dziecka do pójścia do szkoły;
  2. przygotowanie dziecka do nauki czytania, pisania i liczenia;
  3. usprawnianie czytania, pisania i liczenia u dzieci z podejrzeniem lub ze stwierdzoną dysleksją rozwojową;
  4. usprawnia funkcje wzrokowe, słuchowe i motoryczne,
  5. poprawia  koncentrację uwagi i pamięć
  6. prowadzi  relaksację dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Prowadzi diagnozę:

  1. gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich,
  2. dysleksji i dyskalkulii rozwojowej.

Pani Aleksandra Rabacha posiada kwalifikacje do przeprowadzania pogłębionej diagnozy specjalistycznej i opiniowania dyskalkulii rozwojowej, a także projektowania i realizowania programów wsparcia terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Ukończyła warsztat umożliwiający pracę z dziećmi metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jest certyfikowanym realizatorem programu zajęć psychoprofilaktycznych „Spójrz Inaczej”. Doskonali swoje umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami w ramach licznych treningów i warsztatów: trening interpersonalny, warsztat pracy z grupą, warsztat umiejętności wychowawczych, warsztat pracy z rodzicami.

Szczególnym zainteresowaniem darzy problematykę dysleksji i dyskalkulii rozwojowej, zwłaszcza diagnozowania i wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia. W ramach pracy magisterskiej zbadała wpływ bycia w grupie ryzyka dysleksji na funkcjonowanie w środowisku szkolnym w takich aspektach jak: samoocena zdolności intelektualnych, motywacja do nauki, lęk szkolny i osiągnięcia szkolne. Natomiast w pracy dyplomowej poruszyła tematykę wybranych metod terapeutycznych w pracy z dziećmi z dyskalkulią. Ponadto zajmuje się zgłębianiem zagadnień związanych z neuropedagogiką, usprawnianiem pracy umysłu: pamięci, koncentracji, logicznego myślenia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, szkole podstawowej, domu dziecka, dzięki czemu jest przygotowana do pracy z dziećmi zarówno w młodszym jak i starszym wieku szkolnym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.